antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Antalya'daki Toplum Merkezleri

 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Antalya Ve E?itim
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 12/09/2008 17:06:08 (Cum)    Mesaj konusu: Antalya'daki Toplum Merkezleri Alintiyla Cevap Gönder

FAT?H TOPLUM MERKEZ?

2002 y?l? Ekim ay?nda fiilen çal??maya ba?layan Fatih Toplum Merkezi, ?l Sosyal Hizmetler Müdürlü?ü ile Türk Üniversiteli Kad?nlar Derne?i Antalya ?ubesi aras?nda imzalanan i?birli?i protokolü çerçevesinde aç?l?? çal??malar? tamamlanarak Genel Müdürlü?ümüzün 31.03.2003 tarih ve 33 say?l? onay? ile hizmete aç?lm??t?r.
70 m2 kullan?m alan?na sahip bir
gecekonduda faaliyetlerini sürdüren merkezde, hizmet verilen yerle?im bölgesindeki gereksinimler do?rultusunda çal??malar sürdürülmektedir...
Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 12/09/2008 17:07:17 (Cum)    Mesaj konusu: Antalya'daki Toplum Merkezleri Alintiyla Cevap Gönder

HAB?BLER TOPLUM MERKEZ?

Merkezimiz 12.06.2000 tarihinde Türkiye Aile Planlamas? Antalya ?ubesi ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü?ü ile yap?lan protokol sonucu Habibler Mahallesi 5621 sokak. No:61 adresinde hizmete aç?lm??t?r. 3 oda, mutfak, tuvalet ve banyodan ibaret olan Merkezimiz 11.11.2004 tarihinde Varsak ?elale Mah.1774 sokak da bulunan yeni adresine ta??nm??t?r.

Yeni bina Talip Küner taraf?ndan 350 milyar civar?nda bir maliyetle yapt?r?lm??t?r. Binam?z 2 dönüm üzerine yap?lm??,2 katl?d?r. 100 ki?ilik toplant? salonu, Haz?rl?k s?n?f?, Okuma Yazma Odas?, Nak?? Odas?, E?itim Odas?, Mutfak, idari Odas?, Kütüphane mevcuttur.
Hizmet amac?m?z

Merkezimizin amac?; bölgemizdeki gereksinmeler do?rultusunda toplumsal dayan??ma ve yard?mla?may? art?rarak, birey, aile ve toplumun geli?mesi, kat?l?mc?, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amac? ile koruyucu önleyici, e?itici geli?tirici, tedavi ve rehabilite edici i?levleri olan, halk e?itimi, serbest zaman etkinlikleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile dan??ma ve rehberlik hizmetleri gibi çe?itli hizmetleri bir arada ve en kolay ula??labilir biçimde, di?er kurum ve kurulu?lar ve gönüllülerle i?birli?i ve e? güdüm içinde sunmakt?r...
Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 12/09/2008 17:08:12 (Cum)    Mesaj konusu: Antalyadaki Toplum Merkezleri Alintiyla Cevap Gönder

KEPEZALTI TOPLUM MERKEZ?

Antalya Soroptimist Kulübü ve Antalya ?l Sosyal Hizmetler Müdürlü?ü'nün 11.04.1996 y?l?nda yapm?? oldu?u protokolün, Sosyal Hizmetler veHAB?BLER TOPLUM MERKEZ?

Merkezimiz 12.06.2000 tarihinde Türkiye Aile Planlamas? Antalya ?ubesi ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü?ü ile yap?lan protokol sonucu Habibler Mahallesi 5621 sokak. No:61 adresinde hizmete aç?lm??t?r. 3 oda, mutfak, tuvalet ve banyodan ibaret olan Merkezimiz 11.11.2004 tarihinde Varsak ?elale Mah.1774 sokak da bulunan yeni adresine ta??nm??t?r.

Yeni bina Talip Küner taraf?ndan 350 milyar civar?nda bir maliyetle yapt?r?lm??t?r. Binam?z 2 dönüm üzerine yap?lm??,2 katl?d?r. 100 ki?ilik toplant? salonu, Haz?rl?k s?n?f?, Okuma Yazma Odas?, Nak?? Odas?, E?itim Odas?, Mutfak, idari Odas?, Kütüphane mevcuttur.
Hizmet amac?m?z

Merkezimizin amac?; bölgemizdeki gereksinmeler do?rultusunda toplumsal dayan??ma ve yard?mla?may? art?rarak, birey, aile ve toplumun geli?mesi, kat?l?mc?, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amac? ile koruyucu önleyici, e?itici geli?tirici, tedavi ve rehabilite edici i?levleri olan, halk e?itimi, serbest zaman etkinlikleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile dan??ma ve rehberlik hizmetleri gibi çe?itli hizmetleri bir arada ve en kolay ula??labilir biçimde, di?er kurum ve kurulu?lar ve gönüllülerle i?birli?i ve e? güdüm içinde sunmakt?r...
Wink çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü?ü'nün 12.04.1996 tarih ve 96/84 say?l? yaz?lar?yla onaylanmas? sonucu Kepez alt? Mahallesi 3203 Sokak No:6 adresinde hizmete girmi?tir.

Tek katl? 2 oda 1 salondan olu?an Toplum Merkezi binas? çal??malar?n?; Ayn? mahallede 1 Nisan 1997 tarihinden itibaren 3209 Sokak No:187 ‘de 2 katl? ve daha geni? olan 4 odas? 1 salonu bulunan yeni binas?nda yürütmü?tür. 12.04.2004 tarihinden itibaren de 3203 sokak no 53 adresindeki binada hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.
Hizmet amac?

Hizmet verilen yerle?im bölgesindeki gereksinimler do?rultusunda toplumsal dayan??ma ve yard?mla?may? art?rarak birey, aile ve toplumun geli?mesi, kat?l?mc?, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amac? ile koruyucu, önleyici, e?itici, geli?tirici tedavi ve rehabilite edici i?levleri olan, halk e?itimi, serbest zaman etkinlikleri ile dan??ma ve rehberlik hizmetleri gibi çe?itli hizmetleri bir arada ve en kolay ula??labilir biçimde, di?er gönüllü ve resmi kurum ve kurulu?larla i?birli?i ve e?güdüm içerisinde hizmete sunmakt?r. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 12/09/2008 17:09:15 (Cum)    Mesaj konusu: Antalyadaki Toplum Merkezleri Alintiyla Cevap Gönder

?AFAK TOPLUM MERKEZ?

?afak Toplum Merkezi; ?l Sosyal Hizmetler Müdürlü?ü ve Antalya Rotary Kulübü ile yap?lan protokol çerçevesinde 26.02.1999 tarihinde hizmete aç?larak faaliyetlerine ba?lam??t?r Toplum Merkezinin bulundu?u ?afak Mahallesi'nde 1988 y?l?nda yap?la?ma ba?lam??t?r.

Mahalle halk?n?n %80i Do?u ve Güneydo?u Anadolu Bölgesinden, %20'si de Antalya, Isparta ve Burdurdan göç ederek yerle?mi?tir. Ailelerin %95i geleneksel aile yap?s?n? sürdürmektedir. Okuma yazma bilmeyenlerin %71.8i kad?n, %28.2si erkektir.

Hizmet amac?m?z
Merkezimizin amac?; bölgemizdeki gereksinmeler do?rultusunda toplumsal dayan??ma ve yard?mla?may? art?rarak, birey, aile ve toplumun geli?mesi, kat?l?mc?, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amac? ile koruyucu önleyici, e?itici geli?tirici, tedavi ve rehabilite edici i?levleri olan, halk e?itimi, serbest zaman etkinlikleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile dan??ma ve rehberlik hizmetleri gibi çe?itli hizmetleri bir arada ve en kolay ula??labilir biçimde, di?er kurum ve kurulu?lar ve gönüllülerle i?birli?i ve e? güdüm içinde sunmakt?r. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 12/09/2008 17:10:08 (Cum)    Mesaj konusu: Antalyadaki Toplum Merkezleri Alintiyla Cevap Gönder

SÜTÇÜLER TOPLUM MERKEZ?

Toplum merkezimiz 1999 y?l?nda hizmete aç?lm??t?r Hizmete aç?ld??? günden beri 2540 aileye ula??lm??t?r. Toplum merkezi hizmetleri 1999 -2006 y?llar? aras?nda ?öyledir.

1. Merkezin Tan?t?m? amac? ile 30 çocu?un sünnet ettirilmesi 1999
2. Anne Çocuk e?itimi 1999-2006
3. Okuma yazma 1. kademe 1999-2006
4. Okuma yazma 2. kademe 2001-2006
5. Bilinçli ev yönetimi program? 2001

1. Dengeli ve sa?l?kl? beslenme 2004-2006
2. Matematik ?ngilizce kursu ilkö?retime yönelik (2000)(2006)
3. Resim kursu 2000
4. El eme?ini de?erlendirme gurubu
5. Yaz Okulu 2000-2001-2002-2003-2006
6. Kad?nlara ve gençlere yönelik yaz kamp? 2001-2003
7. Tiyatro gurubu 2000-2006
8. Gümü? Telkari kursu 2002
9. Kad?n ?nsan Haklar? e?itimi 1999-2006
10. Tak? tasar?m? kursu 2003-2006
11. Rehberlik ve dan??manl?k h?zmetleri1999-2006
12. Gezi piknik ve benzeri sosyal etkinlikler 1999-2006
13. Tiyatro bale sinema gösterileri izleme 1999-2006
14. Kentte yap?lan etkinlere kat?l?m(sempozyum -konferans -toplant?-söyle?i) 1999-2006
15. Kitapl?k hizmetleri 1999-2006
16. Anne çocuk e?itimine kat?lan annelerin çocuklar?na yönelik grub olu?turulmas? 2001-2006
17. Satranç kursu 2006


Tüm çal??malar Ça?da? Ya?am? Destekleme Derne?i taraf?ndan desteklenmi? i? birli?i ve ekip çal??mas? yap?lm??t?r.Ayr?ca Halk E?itim Merkezi ile de i? birli?i yap?lan çal??malar vard?r. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 12/09/2008 17:10:58 (Cum)    Mesaj konusu: Antalyadaki Toplum Merkezleri Alintiyla Cevap Gönder

KONYAALTI TOPLUM MERKEZ?

Antalya Sosyal Hizmetler ?l Müdürlü?ü, Konyaalt?Belediyesi ve Konyaalt?Lions Kulübü i?birli?i ile tefri?at?düzenlenen ve, SHÇEK Genel Müdürümüz Say?n ?smail BARI?, Antalya Valisi Alâaddin YÜKSEL ve Konyaalt? Belediye Ba?kan? Muhittin BÖCEK’in kat?l?mlar?ile 14.06.2007 tarihinde düzenlenen törenle hizmete aç?lan Toplum Merkezi, çe?itli faaliyet ve e?itici kurslarla bölge halk?na hizmet verecek

Hizmet amac?

Hizmet verilen yerle?im bölgesindeki gereksinimler do?rultusunda; Toplumsal dayan??ma ve yard?mla?may?art?rarak birey, aile ve toplumun geli?mesi, kat?l?mc?, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amac?ile koruyucu, önleyici, e?itici, geli?tirici tedavi ve rehabilite edici i?levleri olan, halk e?itimi, serbest zaman etkinlikleri ile dan??ma ve rehberlik hizmetleri gibi çe?itli hizmetleri bir arada ve en kolay ula??labilir biçimde, di?er gönüllü ve resmi kurum ve kurulu?larla i?birli?i ve e?güdüm içerisinde hizmete sunmakt?r. Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Antalya Ve E?itim Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu